Amalungiselelo Amakhulu Embovane Encinane

Little Ant wears glasses and sits on top of a book. The other ants hold items of food.

Iimbovane ziqokelela ukutya ezikutyayo.

A boy lies on a picnic blanket reading a book. The ants carry away his picnic food.

Imbovane Encinane ingafunda usuku lonke, Ingafunda ifunde kuphele usuku.

Ezinye iimbovane zithatha oko zikufumanayo ukugcinela ubusika ngaphantsi komhlaba.

Inside his ant heap, Little Ant's Mum and Dad scold him about reading books all the time. His little sister watches with interest.

Umama kunye notata wayo bacaphuka kakhulu, kwaye Imbovane Encinane yaziva idakumbile ngokwenyani.

The trees are bare and autum leaves are all around. The ants look under the leaves and collect a discarded apple core.

Ekwindla xa amagqabi ewela phantsi, iimbovane kufuneka zigcine ukutya ngaphantsi komhlaba.

The Queen addresses the ants.

The Queen wants food to fill the store, so all the ants must work some more.

Little Ant's thought bubble shows a hamburger and a restaurant table.

Imbovane encinane iqalisa ngokukhwaza ngendawo efunde ngayo.

“Irestyurenti yinto efunekayo, indawo apho abantu batyela khona. Itsho njalo kwiincwadi endizifundayo.”

The ants march through the day and into the night.

Iimbovane zahamba ngomkrozo nganye nganye. Zisenza umkrozo ekutshoneni kwelanga.

Little Ant reaches a burger restaurant with tables inside and out.

Kwaye Imbovane Encinane yathi “Hey, naku okunye!”

The ants carry hot dogs, burgers and chicken drumsticks through the day and into the night.

Iimbovane zihamba ngomkrozo nganye nganye, zithwele i-burger, zithwele ibhansi.

The Queen shakes Little Ant's hand. The rest of the ants cheer.

Xa zibuyela Ikumkanikazi iyavuya. Oovimba bagcwele. Zivuya ngathi ziphambene.

Inside his ant heap, Little Ant's Mum and Dad hug Little Ant. His little sister beams happily.

Imbovane ifumana ukugonwa ngumama notata.

The boy is reading a book. Little Ant and his little sister hold hands on top of the boy's shoulder.

Udade wayo omncinane ubamba isandla sayo “Ngoku ndicinga ukuba ndiyayiqonda.”

“Indlela othanda ngayo ukufunda incwadi…

Indenza ukuba ndikrwaqule.”